โครงการดาวเคมิคอลเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนระยะที่ 3 ได้เปิดตัวไปอย่างสวยงาม │ Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3 Launch Event


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่ามมา ดาว เคมิคอล ประเทศไทยได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหุ้นส่วนเชิงสร้าสรรค์ ได้ร่วมกันเปิดตัว “โครงการ ดาว มิคอล เพื่ออุสาหกรรมยั่งยืน” ในระยะที่ 3 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

ในช่วงเช้าของงานเป็นการเปิดตัวโครงการซึ่งได้รับเกียตรจาก คุณ ปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดงานในงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการและ สาเหตุที่อุตสหกรรมควรจะปรับเปลื่ยนมาใช้วิธี lean กับอุสหกรรมของตน ทั้งนี้ยังมีตัวแทนจากองค์กรที่ให้ความร่วมมือขึ้นกล่าวเปิดงานซึ่งได้แก่ คุณ นิสากร จึงเจริญdow1ธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คุณ ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คุณ ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และ คุณ ราเชล มูลเลอร์ ตัวแทนหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ เพื่อเป็นการยืนหยัดความร่วมมือของทุกฝ่าย

หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯและสถานภูตอเมริกาประจำประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 หรือระยะแรกของโครงการ ในระยะที่หนึ่งทางโครงการได้พัฒนาคู่มือของการจัดการโดยวิธี lean และยังได้ฝึกฝนพนักงานจากองค์กรต่างๆกว่า 3000คนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในระยะที่ 2 โครงการนี้ได้มีพัธมิตรเพิ่มกล่าวคือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมส่งเสริมอุตสหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม ซึ่งได้ร่วมมือกันเพื่อให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมีความปลอดภัย จิตสำนึกสาธารณะและ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้กับบริษัทนั้นๆ

ในช่วงท้ายของพิธีเปิด ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 2” ทั้ง 20 แห่งด้วย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลการปรับปรุงโรงงานหรือองค์กรด้วยหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม ประเภทองค์กรขนาดเล็ก ได้แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการผลิตและในขณะเดียวกันมีผลการทำงานด้านความปลอดภัยและการจัดการของเสียดีขึ้นด้วย

dow2ในช่วงบ่ายเป็นงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Moving toward AEC: Paradigm Shift of Thai Industry ซึ่งเป็นการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อที่จะเป็นแนวทางการปรับองค์กรของตนในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม AEC ที่จะมาถึงในปลายปีนี้ ในงานสัมมนาที่รับเกรียตจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษกิจ 4 ท่าน หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญคือ คุณ ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย ได้บรรยายถึงกลยุทต์ของบริษท DOW chemical ที่ทำให้บริษทได้มายืน ณ จุดนี้ “การใช้จ่ายในด้านสิ่งแว้ดล้อมของบริษทนั้นไม่ได้ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลงทุน” กล่าวโดย คุณ ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้เชียวชาญที่ขึ้นมาบรรยายอีกท่านคือคุณ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ซึ่งท่านได้บรรยายถึงเรื่องของที่ AEC จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไร และในงานท่านได้กล่าวถึง ”ประเทศไทยนั้นจะเป็นศูนณ์กลางของ ASEAN” พร้อมได้ยกแผนที่ประกอบการบรรยายชี้ให้ได้เห็นว่าการขนส่งของประเทศสมาชิกในภูมิภาคASEAN นั้นจะต้องมีเส้นทางที่ผ่านประเทศไทยเสมอซึ่งจะส่งให้มีการลงทุนที่ไทยมากขึ้นด้วยเหตุผลนี้

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 500คนซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในเรื่องของการปรับตัวกับประชาคม AEC ที่จะมาถึง แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแว้ดล้อมและการใช้รูปแบบบริหารจัดการแบบ lean ที่ไม่เพียงแค่จะช่วยลดต้นทุนในผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแว้ดล้อมอีกด้วย

 

On June 19, Dow Thailand with the cooperation of the Ministry of Industry Department of Industrial Promotion, Thailand Environment Institute Foundation (TEIF), and the Thai-U.S. Creative Partnership hosted a signing ceremony and seminar to launch phase three of the Dow Chemical for Sustainable Industry (DCSI) Program.2

Mr. Panithan Jindaphu, Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Industry, delivered his opening speech during the morning session.  He underscored theimportance and benefit of the DCSI program to Thai industries and the need for more companies to adapt the concept of “Lean Management” in preparation of the upcoming AEC integration.  Representatives from each partner organization delivered their speech in support of the program.  Speakers included Ms. Nisakorn Jungjaroentham, Deputy Director of the Department of Industrial Promotion; Dr. Kwanruedee Chotichanathaweewong, Director of Thailand environment Institute Foundation; Mr. Chatchai Leunpholcharoenchai, Commercial Director of the SCG-Dow Group; and Ms. Rachel Mueller from the U.S. Embassy.  After the speeches, the four partners pieced together a giant puzzle to symbolize cooperation and collaboration.

The Thai-U.S. Creative Partnership, together with the U.S. Embassy has been a proud supporter of DCSI since its inception in 2011.  During Phase I, the Lean Management for Environment Manual, which was developed under this program successfully instructed and trained over 3,000 people from various sectors and has raised public awareness on environmental conservation and sustainability.  In Phase II, Dow, together with TEIF and the Ministry of Industry’s Department of Industrial Promotion have worked effectively to improve the safety, environmental, and morale standards for small and medium manufacturers, consequently fostering Thai industry competitiveness.

At the end of the opening session, 20 participating small to medium-sized manufacturing firms from all over Thailand received certificates of completion.  These companies made the commitment to protect the environment and their employees by participating in the DCSI program.  The Prostheses Foundation of H.R.H. The Princess Mother received the top award for being a model organization that most effectively implemented the Lean Management for Environment method.  The foundation not only works to protect the environment through safe management and disposal of chemicals, but protects its workers by implementing everyday safety measures and practices.

1The afternoon session was devoted to a seminar on the topic, Moving Toward AEC: Paradigm Shift of Thai Industry.  The program taught small and medium-sized enterprises on how to adapt new business tools and practices with an environmental friendly approach. The panel consisted of four experts.  “Money spent on tackling the sustainable environment issue should not be viewed as a cost to the company, it should be viewed as an investment” stated Mr. Chatchai Leunpholcharoenchai, Commercial Director of the SCG-Dow Group.  Dr. Prapat Thepchatree, President of the Center for ASEAN studies at Thammasat University gave an interesting presentation on how the upcoming AEC integration will transform Thailand into a center of economic activity for the ASEAN Community due to its major transportation routes.

The seminar was attended by 500 participants and was a great success.  The attendees learned how to utilize the Lean Management method, which not only reduces production costs but also saves energy.  They also learned about the importance of protecting the environment, particularly in the face of challenges resulting from the AEC integration.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 × = thirty two