Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3 │ โครงการดาวเคมิคอลเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 3


DowOn Friday, 19 June 2015, the Thai-U.S. Creative Partnership will join Dow Chemical Thailand Ltd, the Thailand Environment Institute Foundation (TEIF), and the Ministry of Industry’s Department of Industrial Promotion (DIP) for a press conference on the signing of a memorandum of understanding (MOU) for the third phase of the Dow Chemical for Sustainable Industry project.  The third phase will focus on the sustainability of the project and seeks to offer in-depth counsel on the adoption of Lean Management for the Environment, which helps organizations streamline their operations, reduce production costs, and enable them to apply appropriate and efficient environmental, energy and safety measures.  The MOU aims to show mutual commitment and intent to support Thai businesses in improving their environmental standards and elevating Thailand’s industrial sector into Green Industries that focus on sustainability.

The Thai-U.S. Creative Partnership, has been a proud supporter of the Dow Chemical for Sustainable Industry project since its inception in 2011.  During the first phase, a Lean Management for Environment Manual was developed and Dow successfully instructed and trained over 3,000 people from various sectors and has raised public awareness on environmental conservation and sustainability.  In the second phase,  Dow, together with TEIF and DIP have worked effectively to improve the safety, environmental, and morale standards for 20 small and medium manufacturers, consequently fostering Thai industry competitiveness.

 

In addition to the press conference and MOU signing, the event on Friday will include the following program:

 

  1. Lean Management for Environment Award Ceremony:
    • Announcement of the winner of  the ‘”Lean Management for Environment Award.”
    • Certificate presentation ceremony for the 20 small and medium manufacturers that participated in phase two of the project.
  2. Public Seminar on the topic of  “Moving toward AEC: Paradigm Shift of Thai Industry.” This seminar will discuss an environment-friendly approach for Thai Industries to adopt  in preparation for the upcoming  AEC integration.

 

The event will be held at the Grand Ballroom, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao Bangkok‎.  For more information about the event, please visit  http://www.tei.or.th/trainingdow or email Khun Pornticha at WPornticha@dow.com.

 

ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนาย 2558  หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐ จะเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท Dow Chemical Thailand Ltd มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม ในการประชุมและลงนามในสัญญาความเข้าใจในระยะที่สามของโครงการ Dow Chemical for Sustainable Industry ซึ่งในปีนี้ทางโครงการจะมุ่งแน้นไปในเรื่องของการบริหารจัดการที่ยั้งยืนโดยยึดหลักของวิธี Lean Management ซึ่งจะช่วยในการลงค่าใช้จ่ายในการผลิตอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสัญญาความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นการแสดงเจตจำนงและสนับสนุนบริษัทในประเทศไทยเพื่อให้ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการให้ไปสู่อุตสหกรรมสีเขียวและนำไปสู่ความยังยืนในอนาคต

ทาง หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ได้เป็นผู้สนับสนุนโครงการ Dow chemical for Sustainable Industry มาตั้งแต่ปี2011 ซึ่งในระยะแรก คู่มือของวิธีการ Lean Management ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและทางบริษท Dow ได้ฝึกฝนพนักงานกว่า 3,000 คนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งได้กระตุ้นความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแว้นล้อมและการพัฒนาอย่างยั้งยืน ต่อมาในระยะที่สอง บริษท Dow Chemical Thailand Ltd มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและความประพฤติของพนักงานให้กับบริษัทขนาดย่อมและกลางเพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการแข่งขันให้กับบริษทเหล่านี้

ในงานนอกจากการทำสัญญาความเข้าใจแล้วในงานแล้วยังมีกิจกรรมอื่นในงานอาทิเช่น

  1. งานรางวัล Lean Management for Environment Award
  • ซึ่งจะมีการประกาศผู้ชนะรางวัล Lean Management for Environment Award และการมอบเกียรติบัตรกับ20บริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2
  1. จัดงานสัมนาในหัวข้อเรื่อง Moving toward AEC: Paradigm Shift of Thai Industry ซึ่งในงานสัมนาจะพูดถึงวิธีปรับเปลื่ยนให้อุตสหกรรมของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อจะเตรียมพร้อมสู้การเข้าในสมาคมAECที่ใกล้เข้ามาทุกวัน

ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่ห้อบอลลูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.tei.or.th/trainingdow หรือติดต่อคุณพรชิตาได้ที่ WPornticha@dow.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two × = 14